انکودر SICK

انکودر SICK

 انکودر یک تجهیز بسیار مهم در صنعت می باشد که می توان گفت حرکت مکانیکی را به پالس الکتریکی تبدیل می کند. encoder به معنی کد گذار می باشد که مختصات صفحه گردان و یا خطی خود را کدگذاری کرده و آن را به صورت الکتریکی به کنترلر مربوطه ارسال می نماید. انکودر در صنایع مختلف برای گرفتن فیدبک موقعیت از شرایط است و با استفاده از آن می توان یک سیستم حلقه بسته ایجاد کرد.

انواع انکودر

انکودر افزایشی (incremental)

انکودر مطلق (Absolute) 

انکودر خطی

انکودر آنالوگ مغناطیسی

Hello World ...