سنسورهای آلتراسونیک – Long type M18

"تشخیص بدون تماس مستقل از رنگ،شفافیت یا خصوصیات سطحی جسم

دامنه تشخیص خیلی وسیع

تنظیمات حسی دامنه تعقیب از طریق فشردن دکمه یا لینک IO

با خروجی قابل برنامه ریزی سوئیچینگ و خروجی آنالوگ قابل اندازه گیری

LED کاملا واضح برای تشخیص و نشان دادن موقعیت سوئیچینگ و پژواک"