سنسورهای خازنی – آمپلی فایرهای سوئیچ کننده برای سنسورهای Namur