سنسورهای سطح – Level sensors

Level Sensors

سنسورهای سطح

 • قابلیت اطمینان بالا با توجه به از بین رفتن کامپوننتهای مکانیکی و عدم استفاده این لول مترها از اجزای مکانیکی
 • استفاده از روشهای مختلف جهت اندازه گیری: روش راداری ، روش خازنی و هیدرواستاتیک و ...
 • دستگاه هایی برای تشخیص سطح در رنج های متنوع و اندازه گیری سطح به صورت پیوسته
 • دارای صفحه نمایش LED
 • مناسب برای کلیه مایعات رایج صنعتی و فرآیندی
 • All level sensors

  سنسورهای سطح – لیست کل سنسورها

  Use in applications with coolants, cleaning agents and lubricants as well as hydraulic oils

  سنسورهای سطح – Use in applications with coolants, cleaning agents and lubricants as well as hydraulic oils

  Modular transmitter concept

  سنسورهای سطح –LEVEL SENSOR – Modular transmitter concept

  Modular transmitter concept for hygienic applications

  سنسورهای سطح –LEVEL SENSOR – Modular transmitter concept for hygienic applications

  Flush full-metal pressure sensors with display

  سنسورهای سطح – LEVEL SENSOR – Flush full-metal pressure sensors with display

  Electronic contact manometers with analogue display

  سنسورهای سطح – LEVEL SENSOR – Electronic contact manometers with analogue display

  Flush pressure transmitters

  سنسورهای سطح –LEVEL SENSOR – Flush pressure transmitters

  Submersible pressure transmitters

  سنسورهای سطح –LEVEL SENSOR – Submersible pressure transmitters

  Laser distance sensors for non-contact measurement

  سنسورهای سطح – LEVEL SENSOR – Laser distance sensors for non-contact measurement

  Ultrasonic sensors

  سنسورهای سطح – LEVEL SENSOR – Ultrasonic sensors

  Non-contact level measurement

  سنسورهای سطح –LEVEL SENSOR – Non-contact level measurement

  Non-contact level measurement for hygienic applications

  سنسورهای سطح –LEVEL SENSOR – Non-contact level measurement for hygienic applications

  Use in applications with coolants, cleaning agents and lubricants as well as hydraulic oils1

  سنسورهای سطح – LEVEL SENSOR – Use in applications with coolants, cleaning agents and lubricants as well as hydraulic oils

  Use in industrial applications

  سنسورهای سطح – LEVEL SENSOR – Use in industrial applications

  Use in hygienic applications

  سنسورهای سطح –Use in hygienic applications

  Capacitive sensors for point level detection

  سنسورهای سطح –LEVEL SENSOR – Capacitive sensors for point level detection

  Evaluation units for level control

  سنسورهای سطح – Evaluation units for level control

  Use in hazardous areas

  سنسورهای سطح – LEVEL SENSOR – Use in hazardous areas

 • Level sensors
 • سنسورهای سطح
 • Electronic level sensors monitor filling levels of liquids or bulk materials in containers, tanks and silos. Even critical process conditions such as emptying a hydraulic tank or the unintentional overspill of a tank are monitored using level sensors.

  سنسورهای سطح الکترونیکی سطوح پر شدن مایعات یا مواد فله را در ظروف، مخازن و سیلوها کنترل می کنند. حتی شرایط بحرانی فرآیند مانند تخلیه مخزن هیدرولیک یا سرریز ناخواسته مخزن با استفاده از سنسورهای سطح نظارت می شود.

  The ifm product range includes units for continuous level measurement or point level detection. Depending on the application, different measuring principles such as capacitive, guided wave radar or hydrostatic level measurement are offered. For non-contact level detection, photoelectric distance sensors or 3D camera systems can be used.

  محدوده محصول ifm شامل واحدهایی برای اندازه گیری سطح مداوم یا تشخیص سطح نقطه است. بسته به کاربرد، اصول اندازه گیری مختلفی مانند اندازه گیری سطح خازنی، موج هدایت شونده یا اندازه گیری سطح هیدرواستاتیک ارائه می شود. برای تشخیص سطح غیر تماسی، می توان از سنسورهای فاصله فوتوالکتریک یا سیستم های دوربین سه بعدی استفاده کرد.

  Build-up and wear often lead to failures, in particular if mechanical switches are in contact with the medium. The electronic ifm sensors can do without any mechanical parts or floats. This makes the sensors especially robust and reliable. Further advantages of electronic sensors are the local level indication and easy switch point setting via pushbuttons.

  ایجاد و سایش اغلب منجر به خرابی می شود، به ویژه اگر کلیدهای مکانیکی در تماس با رسانه باشند. سنسورهای الکترونیکی ifm می توانند بدون قطعات مکانیکی یا شناور کار کنند. این امر حسگرها را به ویژه قوی و قابل اعتماد می کند. مزایای دیگر سنسورهای الکترونیکی نشانگر سطح محلی و تنظیم آسان نقطه سوئیچ از طریق دکمه های فشاری است.