سنسورهای سیلندری – لیست کل سنسورها

به آسانی از پایین به داخل شکاف جا می افتاد

مناسب برای رایج ترین شیارهای C-slot و T-slot

ورژن هایی با کانکتور و یا کابل اتصال

دارای بازه بسیار گسترده ای از انواع آداپتورها

"از سنسورهای سیلندر برای تشخیص موقعیت پیستون ها در سیلندرهای پنوماتیک استفاده می شود. آنها به طور مستقیم بر روی سیلندر سوار می شوند. آهنربای حلقه متصل به پیستون از طریق دیواره محفظه مواد غیر مغناطیس (به عنوان مثال آلومینیوم ، برنج یا فولاد ضد زنگ) حس می شود. آنها می توانند تقریباً در هر شکاف T-slot ، C-slot ، clean-line ، tie rod ، integrated profile یا ا trapezoidal slot cylinder ثابت و فیکس شوند."

ProductMountingOutput functionOutputDimensionsConnection
MK5102flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5101flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5311flush mountablenormally openDC PNP26.1 x 2.8 x 5.5 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5310flush mountablenormally openDC PNP26.1 x 2.8 x 5.5 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5107flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M12 Connector
MK5138flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5111flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm0.3 m PVC-Cable; M12 Connector
MK5100flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm2 m PUR-Cable
MK5159flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5139flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M12 Connector
MK5328flush mountablenormally openDC PNP25.8 x 2.8 x 5 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5301non-flush mountablenormally openDC PNP17.5 x 2.8 x 7.7 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5117flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm6 m PUR-Cable
MK5214flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M12 Connector
MK5209flush mountable2 x normally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M12 Connector
MK5142flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm2 m PUR-Cable; M12 Connector
MR0100flush mountablenormally openAC/DC PNP/NPN30.5 x 5 x 6.5 mm2 m PUR-Cable
MK5215flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5106flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5314flush mountablenormally openDC PNP26.1 x 2.8 x 5.5 mm0.3 m PUR-Cable; M12 Connector
MK5108flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M12 Connector
MK5121flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm0.5 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5326flush mountablenormally openDC PNP26.1 x 2.8 x 5.5 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5302non-flush mountablenormally openDC PNP17.5 x 2.8 x 7.7 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5351flush mountablenormally openDC PNP26.1 x 2.8 x 5.5 mm0.3 m PUR-Cable; M12 Connector
MK5331non-flush mountablenormally openDC PNP17.5 x 2.8 x 7.7 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MR0119flush mountablenormally openAC/DC PNP30.5 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MR0101flush mountablenormally openAC/DC PNP/NPN30.5 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MR0120flush mountablenormally openAC/DC PNP30.5 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5116flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm1 m PUR-Cable; M12 Connector
MK5140flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm2 m PUR-Cable
MK5312flush mountablenormally openDC PNP26.1 x 2.8 x 5.5 mm2 m PUR-Cable
MK502Aflush mountablenormally openDC NAMUR25 x 5 x 6.5 mm6 m PVC-Cable
MK5103flush mountablenormally openDC PNP/NPN25 x 5 x 6.5 mm2 m PUR-Cable
MK5128flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm6 m PVC-Cable
MK5315flush mountablenormally openDC PNP26.1 x 2.8 x 5.5 mm0.5 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5157flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm0.3 m PVC-Cable; M12 Connector
MK5104flush mountablenormally openDC PNP/NPN25 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MR0117flush mountablenormally openAC/DC PNP/NPN30.5 x 5 x 6.5 mm6 m PUR-Cable
MR0123flush mountablenormally openAC/DC PNP30.5 x 5 x 6.5 mm6 m PUR-Cable
MK5122flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm1 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5900non-flush mountablenormally openDC PNP27.5 x 18 x 15.5 mmM8 Connector
MK5325flush mountablenormally openDC PNP26.1 x 2.8 x 5.5 mm2 m PUR-Cable
MK5109flush mountablenormally openDC PNP/NPN25 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M12 Connector
MK501Aflush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M12 Connector
MR0107flush mountablenormally openAC/DC PNP/NPN30.5 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M12 Connector
MK503Aflush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm6 m PUR-Cable
MK5330non-flush mountablenormally openDC PNP17.5 x 2.8 x 7.7 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MR0102flush mountablenormally openAC/DC PNP/NPN30.5 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MR0121flush mountablenormally openAC/DC PNP30.5 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M12 Connector
MR0122flush mountablenormally openAC/DC PNP30.5 x 5 x 6.5 mm2 m PUR-Cable
MK5110flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm2 m PVC-Cable
MK5156flush mountablenormally closedDC PNP25 x 5 x 6.5 mm2 m PUR-Cable
MK5119flush mountablenormally closedDC PNP25 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MR0129flush mountablenormally openAC/DC PNP30.5 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5124flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm10 m PUR-Cable
MK5155flush mountablenormally closedDC PNP25 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MR0902non-flush mountablenormally openAC/DC PNP27.5 x 18 x 15.5 mmM8 Connector
MR0114flush mountablenormally openAC/DC PNP/NPN30.5 x 5 x 6.5 mm2 m PUR-Cable
MK5300non-flush mountablenormally openDC PNP17.5 x 2.8 x 7.7 mm2 m PUR-Cable
MR0113flush mountablenormally openAC/DC PNP/NPN30.5 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5115flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm2 m PUR-Cable
MK500Aflush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm2 m PUR-Cable
MK5304non-flush mountablenormally openDC PNP17.5 x 2.8 x 7.7 mm0.3 m PUR-Cable; M12 Connector
MK5186flush mountablenormally openDC NPN25 x 5 x 6.5 mm0.3 m PVC-Cable; M12 Connector
MK5350flush mountablenormally openDC PNP26.1 x 2.8 x 5.5 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5317flush mountablenormally openDC PNP26.1 x 2.8 x 5.5 mm1 m PUR-Cable; M12 Connector
MK5158flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm2 m PVC-Cable
MR0901non-flush mountablenormally openAC/DC PNP/NPN27.5 x 18 x 15.5 mmM8 Connector
MK5137flush mountablenormally openDC NPN25 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5161flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm10 m PUR-Cable
MK5337flush mountablenormally openDC PNP26.1 x 2.8 x 5.5 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5131flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm1 m PUR-Cable; M12 Connector
MK5130flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm0.5 m PUR-Cable; M12 Connector
MK5308flush mountablenormally openDC NPN26.1 x 2.8 x 5.5 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5208flush mountable2 x normally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5338non-flush mountablenormally openDC PNP17.5 x 2.8 x 7.7 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5105flush mountablenormally openDC PNP/NPN25 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5177flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm1.2 m PVC-Cable; M12 Connector
MK5902non-flush mountablenormally openDC NPN27.5 x 18 x 15.5 mmM8 Connector
MK5129flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm0.1 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5123flush mountablenormally openDC PNP/NPN25 x 5 x 6.5 mm6 m PUR-Cable
MK5127flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5305non-flush mountablenormally openDC PNP17.5 x 2.8 x 7.7 mm0.5 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5329non-flush mountablenormally openDC PNP17.5 x 2.8 x 7.7 mm2 m PUR-Cable
MK5309flush mountablenormally openDC NPN26.1 x 2.8 x 5.5 mm2 m PUR-Cable
MK5112flush mountablenormally openDC NPN25 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5114flush mountablenormally openDC NPN25 x 5 x 6.5 mm2 m PUR-Cable
MR500Aflush mountablenormally openDC NAMUR30.5 x 5 x 6.5 mm6 m PVC-Cable
MK5357flush mountablenormally openDC PNP26.1 x 2.8 x 5.5 mm0.3 m PUR-Cable; M12 Connector
MR501Aflush mountablenormally openDC PNP/NPN30.5 x 5 x 6.5 mm6 m PUR-Cable
MR0130flush mountablenormally openAC/DC PNP30.5 x 5 x 6.5 mm6 m PUR-Cable
MK5343flush mountablenormally openDC PNP26.1 x 2.8 x 5.5 mm0.15 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5171flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm0.5 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5307non-flush mountablenormally openDC NPN17.5 x 2.8 x 7.7 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5118flush mountablenormally closedDC PNP25 x 5 x 6.5 mm2 m PUR-Cable
MK5353flush mountablenormally openDC PNP26.1 x 2.8 x 5.5 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5113flush mountablenormally openDC NPN25 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M12 Connector
MK5321flush mountablenormally openDC NPN26.1 x 2.8 x 5.5 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5306non-flush mountablenormally openDC NPN17.5 x 2.8 x 7.7 mm2 m PUR-Cable
MK5170flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm2.1 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5352non-flush mountablenormally openDC PNP17.5 x 2.8 x 7.7 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5141flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm1 m PUR-Cable; M12 Connector
MK5322flush mountablenormally openDC PNP26.1 x 2.8 x 5.5 mm0.5 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5335flush mountablenormally openDC PNP26.1 x 2.8 x 5.5 mm2 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5193flush mountablenormally openDC PNP25 x 5 x 6.5 mm0.15 m PUR-Cable; M8 Connector
MK5152flush mountablenormally openDC NPN25 x 5 x 6.5 mm0.3 m PUR-Cable; M8 Connector