سنسورهای فوتوالکتریک – Small rectangular design O7

سنسورهای فوتوالکتریک - Small rectangular design O7 For reliable position detection

برای تشخیص موقعیت قابل اعتماد

Ready for operation immediately thanks to fixed setting

به لطف تنظیمات ثابت، فوراً آماده بهره برداری است

Simple alignment due to visible red light

تراز ساده به دلیل نور قرمز قابل مشاهده

Diffuse reflection sensor with precise background suppression

سنسور بازتاب منتشر با سرکوب پس زمینه دقیق

Small light spot for the detection of small objects

نقطه نوری کوچک برای تشخیص اجسام کوچک

"Small rectangular design O7 The particularly small photoelectric O7 sensors are designed to provide reliable position detection in feeding, assembly and handling applications with limited space. The product range includes through-beam sensors, retro-reflective sensors and diffuse reflection sensors with precise background suppression. The visible red light simplifies installation and set-up. The small light spot and the narrow light cone enable the detection of very small objects even over long distances. Due to their fixed setting, the sensors are ready for operation immediately after installation. A wide range of system components ensures easy and safe integration into the application."

"""طراحی مستطیلی کوچک O7 سنسورهای O7 فوتوالکتریک مخصوصاً کوچک برای ارائه تشخیص موقعیت قابل اعتماد در برنامه‌های تغذیه، مونتاژ و جابجایی با فضای محدود طراحی شده‌اند. طیف محصولات شامل سنسورهای پرتوی عبوری، سنسورهای بازتابی و سنسورهای بازتاب منتشر با سرکوب پس‌زمینه دقیق است. نور قرمز مرئی نصب و راه اندازی را ساده می کند. نقطه نوری کوچک و مخروط نور باریک امکان تشخیص اجسام بسیار کوچک را حتی در فواصل طولانی فراهم می کند. سنسورها به دلیل تنظیم ثابت خود، بلافاصله پس از نصب آماده بهره برداری هستند. طیف وسیعی از اجزای سیستم، ادغام آسان و ایمن در برنامه را تضمین می کند."""