سنسورهای مغناطیسی – سنسورهای سرعت برای درایوها و محورها

ردیابی بدون تماس چرخهای با دندانه فلزی

برای فرکانسهای سوئیچینگ بسیار بالا تا 15000هرتز

تشخیص دقیق چرخ عاجدار

محدوده وسیع دمای عملیاتی

راه اندازی سریع با آداپتورهای فلنجی

Non-contact detection of metal toothed wheels

For very high switching frequencies up to 15,000 Hz

Precise detection of the toothed wheel

Wide operating temperature range

Quick installation with flange adapters

Speed sensors for drives and axes سنسورهای سرعت برای درایوها و محورها