سنسور دما

سنسور دما با تماس با جسم یا با تشخیص از راه دور انرژی مادون قرمز ساطع شده از جسم ، دمای یک شی را اندازه گیری میکند.

سنسور دما وسیله ای الکترونیکی است که دمای محیط خود را اندازه گیری می کند و داده های ورودی را به داده های الکترونیکی تبدیل می کند تا تغییرات دمایی را ضبط ، مانیتور یا سیگنال کند. انواع مختلفی از سنسورهای دما وجود دارد. برخی از سنسورهای دما به تماس مستقیم با جسمی که در حال کنترل است نیاز دارند (سنسورهای دمای تماس) ، در حالی که برخی دیگر به طور غیر مستقیم دمای یک جسم را اندازه می گیرند (سنسورهای دمای غیر تماسی).
سنسورهای دمای غیر تماسی معمولاً سنسورهای مادون قرمز (IR) هستند. آنها از راه دور انرژی IR ساطع شده از یک جسم را تشخیص می دهند و سیگنالی را به مدار الکترونیکی کالیبره شده ارسال می کنند که دمای جسم را تعیین می کند.