حسگرهای خازنی-کاربرد در منطقه ی خطرناک

• Robust metal and plastic housings with 4 joules shock test

• Simple connection using connector or terminals

• Clearly visible indication of the switching status

• Direct connection to the plant control or to the switching amplifier

• High mechanical stability Use in hazardous areas Sensors for hazardous dust areas of categories 3G/3D must withstand extreme requirements. Any risk from sensors must be excluded by special test methods. Selected materials and a special sensor design ensure that prevention of ignition sources is guaranteed even in long-term use. This considerably increases plant safety. Namur sensors of the categories 1G/1D can be connected to intrinsically safe circuits. The connection to the required ifm switching amplifiers is made via connectors of the ENC ecolink series.

• محفظه های فلزی و پلاستیکی مقاوم با تست شوک 4 ژول

• اتصال ساده با استفاده از کانکتور یا پایانه ها

• نشانه ای واضح از وضعیت تعویض

• اتصال مستقیم به کنترل نیروگاه یا تقویت کننده سوئیچینگ

• پایداری مکانیکی بالا

استفاده در مناطق خطرناک حسگرهای مناطق گرد و غبار خطرناک دسته‌های 3G/3D باید در برابر نیازهای شدید مقاومت کنند. هر گونه خطر ناشی از حسگرها باید با روش های آزمایشی خاص حذف شود. مواد انتخابی و طراحی خاص حسگر تضمین می کند که جلوگیری از منابع اشتعال حتی در استفاده طولانی مدت تضمین می شود. این به طور قابل توجهی ایمنی گیاه را افزایش می دهد.

سنسورهای نامور از دسته های 1G/1D را می توان به مدارهای ذاتا ایمن متصل کرد. اتصال به تقویت کننده های سوئیچینگ ifm مورد نیاز از طریق کانکتورهای سری