ترنسمیتر های رزمونت Rosemount transmitters

ترنسمیتر فشار pressure Transmitter

ترنسمیتر فشار pressure Transmitter

temp rosemount

ترانسمیتر دما temperatute Transmitter