سنسور القایی Inductive Sensor

Inductive sensors

 • دامنه عملکرد گسترده ای
 • درجه حفاظت بالا برای نیازهای محیط های سخت صنعتی
 • تشخیص قابل اطمینان به دلیل تحمل کم سنسور
 • فضای ذخیره سازی به دلیل طیف گسترده ای از برنامه ها کاهش یافته است
 • All inductive sensors

  سنسورهای القایی inductive sensors – کل لیست سنسورها

  High-precision distance sensors- PProx

  سنسور القایی High-precision distance sensors / PProx

  Constant sensing range on all metals

  سنسور القاییConstant sensing range on all metals

  Suitable for industrial, mobile, cooling and lubricating applications

  سنسورهای القائی - Suitable for industrial, mobile, cooling and lubricating applications

  With IO-Link

  سنسور القایی With IO-Link

  Full-metal sensors

  سنسور القایی Full-metal sensors

  Use in hygienic areas

  سنسور القایی Use in hygienic areas

  Use in mobile machines

  سنسور القایی Use in mobile machines

  Use in welding applications

  سنسور القایی Use in welding applications

  Fail-safe inductive sensors

  سنسور القایی Fail-safe inductive sensors

  Use in hazardous areas

  سنسور القایی Use in hazardous areas

  Sensors for limited space

  سنسور القایی Sensors for limited space

  Analogue sensors

  سنسور القایی Analogue sensors

  Use in aggressive media

  سنسور القایی Use in aggressive media

  AC-DC and AC sensors

  سنسور القایی AC/DC and AC sensors

  Sensors with long sensing range

  سنسور القایی Inductive Sensor -Sensors with long sensing range

  Use at high ambient temperatures up to 180 °C

  سنسور القایی Inductive Sensor -Use at high ambient temperatures up to 180 °C

  Ring and tube sensors

  سنسور القایی Inductive Sensor -Ring and tube sensors

  Slot sensors

  سنسور القایی Inductive Sensor -Slot sensors

  Selective detection of ferrous metals

  سنسور القایی Inductive Sensor -Selective detection of ferrous metals

  Pressure-resistant sensors

  سنسور القاییInductive Sensor -Pressure-resistant sensors

  سنسور های القائی: سنسور های القائی امروزه برای مصارف صنعتی ضروری هستند. در مقایسه با سوئیچهای مکانیکی آنها شرایط بهتری را ارئه می دهند: عملیاتی بدون تماس و عاری از هرگونه سایش و پارگی، فرکانس و دقت بالا در سوئیچینگ. بعلاوه،آنها نسبت به لرزش،گرد و خاک و رطوبت حساس نیستند. سنسورهای القائی همه فلزات را بدون تماس تشخیص می دهند.

  Introduction to Inductive Sensors

  مقدمه ای بر حسگرهای القایی

  Inductive sensors, including proximity sensors, are nowadays indispensable for industrial applications. As compared to mechanical switches they offer almost ideal conditions: non-contact operation free from any wear and tear, high switching frequencies, and accuracy. In addition, they are insensitive to vibration, dust, and moisture.

  سنسورهای القایی، از جمله حسگرهای مجاورتی، امروزه برای کاربردهای صنعتی ضروری هستند. در مقایسه با سوئیچ های مکانیکی، آنها شرایط تقریبا ایده آلی را ارائه می دهند: عملکرد بدون تماس و عاری از هرگونه سایش، فرکانس های سوئیچینگ بالا و دقت. علاوه بر این، آنها به لرزش، گرد و غبار و رطوبت حساس نیستند.

  Inductive sensors are a type of proximity sensor and are devices used for proximity sensing and detection in various applications. They operate based on the principle of electromagnetic induction. These sensors generate a high-frequency electromagnetic field and detect changes in the field caused by the presence of a metallic or conductive object.

  سنسورهای القایی نوعی حسگر مجاورتی هستند و وسایلی هستند که برای تشخیص و تشخیص مجاورت در کاربردهای مختلف استفاده می شوند. آنها بر اساس اصل القای الکترومغناطیسی کار می کنند. این حسگرها یک میدان الکترومغناطیسی با فرکانس بالا ایجاد می‌کنند و تغییرات میدان ناشی از وجود یک جسم فلزی یا رسانا را تشخیص می‌دهند.

  Principle of Operation

  اصل عملیات

  The core component of an inductive sensor is a coil, typically made of copper wire, that is energised with an alternating current. When an object enters the sensor’s detection range, it interacts with the electromagnetic field generated by the coil, causing a change in the field. This change induces a voltage in the coil, which is detected and processed by the sensor’s electronics, which in turn results in output either switching, analogue, or IO-Link. 

  جزء اصلی یک حسگر القایی یک سیم پیچ است که معمولاً از سیم مسی ساخته شده است که با جریان متناوب انرژی می گیرد. هنگامی که یک جسم وارد محدوده تشخیص سنسور می شود، با میدان الکترومغناطیسی تولید شده توسط سیم پیچ تعامل می کند و باعث تغییر در میدان می شود. این تغییر ولتاژی را در سیم پیچ ایجاد می کند که توسط الکترونیک سنسور شناسایی و پردازش می شود که به نوبه خود منجر به خروجی سوئیچینگ، آنالوگ یا IO-Link می شود.

  Advantages of Inductive Sensors

  مزایای سنسورهای القایی

  Inductive sensors, specifically inductive proximity sensors, offer several advantages in industrial and automation settings. One of their key benefits is non-contact detection, which means there is no physical contact between the sensor and the target object. This feature eliminates the need for mechanical parts or physical wear, resulting in increased reliability and durability. Inductive proximity sensors can also detect metallic objects without requiring direct line-of-sight. They can detect objects through non-metallic materials such as plastic or glass, making them suitable for applications where the target object may be concealed or inaccessible.

  سنسورهای القایی، به ویژه سنسورهای مجاورتی القایی، مزایای متعددی را در تنظیمات صنعتی و اتوماسیون ارائه می دهند. یکی از مزایای کلیدی آنها تشخیص بدون تماس است، به این معنی که هیچ تماس فیزیکی بین سنسور و جسم مورد نظر وجود ندارد. این ویژگی نیاز به قطعات مکانیکی یا سایش فیزیکی را از بین می برد و در نتیجه باعث افزایش قابلیت اطمینان و دوام می شود. حسگرهای مجاورتی القایی نیز می توانند اجسام فلزی را بدون نیاز به دید مستقیم تشخیص دهند. آنها می توانند اجسام را از طریق مواد غیرفلزی مانند پلاستیک یا شیشه تشخیص دهند و آنها را برای کاربردهایی که ممکن است شی مورد نظر پنهان یا غیرقابل دسترس باشد، مناسب می کند.

  Inductive sensors, especially inductive proximity sensors are commonly used in applications such as presence detection, object counting, position control, and speed monitoring. They find extensive use in industrial automation, robotics, assembly lines, conveyor systems, and packing machinery.

  سنسورهای القایی، به ویژه سنسورهای مجاورت القایی معمولاً در کاربردهایی مانند تشخیص حضور، شمارش اشیا، کنترل موقعیت و نظارت بر سرعت استفاده می‌شوند. آنها کاربرد گسترده ای در اتوماسیون صنعتی، رباتیک، خطوط مونتاژ، سیستم های نوار نقاله و ماشین آلات بسته بندی پیدا می کنند.

  The low measurement tolerances ensure reliable detection and enable high repeatability. The switching distance varies depending on the design. Large designs achieve switching distances of up to 120 millimetres. Inductive sensors are available for different types of installation: flush sensors are flush with a surface, and non-flush sensors protrude a few millimetres in order to achieve a higher switching distance.

  تحمل اندازه گیری پایین، تشخیص قابل اعتماد را تضمین می کند و تکرارپذیری بالا را امکان پذیر می کند. فاصله سوئیچینگ بسته به طراحی متفاوت است. طرح های بزرگ به فاصله سوئیچینگ تا 120 میلی متر می رسند. سنسورهای القایی برای انواع مختلفی از نصب در دسترس هستند: سنسورهای فلاش با یک سطح همسطح هستند و سنسورهای غیر فلاش چند میلی متر بیرون زده اند تا به فاصله سوئیچینگ بالاتری دست یابند.

  The switching distance of inductive sensors, including proximity sensors, is subject to a correction factor, which is reduced for metals other than steel. ifm also offers special sensors with a correction factor of 1, these have the same switching distance on all metals.  

  فاصله سوئیچ سنسورهای القایی، از جمله سنسورهای مجاورت، در معرض یک ضریب تصحیح است که برای فلزات غیر از فولاد کاهش می یابد. ifm همچنین سنسورهای ویژه ای با ضریب تصحیح 1 ارائه می دهد که فاصله سوئیچینگ روی تمام فلزات یکسان است.

  The Versatility of Inductive Sensors

  تطبیق پذیری سنسورهای القایی

  A large operating temperature range and high degrees of protection make inductive sensors, including inductive proximity sensors ideal for the requirements in harsh industrial environments. The inductive sensors are characterised by their low permeability even in extreme applications with protection class ranges IP67/68 for immersion in liquids to IP69K for high-pressure washdown, for example in the food and beverage industries. There are a wide range of inductive sensors with temperatures as low as -40oC, and up to as high as 180oC. In addition, the devices are exceptionally resistant to temperature shocks. Inductive sensors can also be designed for both AC and DC voltage inputs, and their sensing range can be adjusted to meet specific application requirements.

  محدوده دمای عملیاتی زیاد و درجات بالای حفاظت، حسگرهای القایی، از جمله سنسورهای مجاورت القایی را برای شرایط محیط‌های سخت صنعتی ایده‌آل می‌سازد. سنسورهای القایی با نفوذپذیری کم خود حتی در کاربردهای شدید با محدوده کلاس حفاظت IP67/68 برای غوطه ور شدن در مایعات تا IP69K برای شستشو با فشار بالا، به عنوان مثال در صنایع غذایی و نوشیدنی مشخص می شوند. طیف وسیعی از سنسورهای القایی با دمای 40- درجه سانتیگراد و تا 180 درجه سانتیگراد وجود دارد. علاوه بر این، دستگاه ها در برابر شوک های دما بسیار مقاوم هستند. سنسورهای القایی همچنین می توانند برای ورودی های ولتاژ AC و DC طراحی شوند و محدوده سنجش آنها را می توان برای برآورده کردن نیازهای کاربردی خاص تنظیم کرد.

  The M12 connector is the standard when connecting sensors, including proximity sensors, because it offers quick, easy, and error-free installation. ifm also offers inductive sensors with cable connection. These are often installed in space-constrained applications. 

  کانکتور M12 هنگام اتصال سنسورها، از جمله سنسورهای مجاورت، استاندارد است، زیرا نصب سریع، آسان و بدون خطا را ارائه می دهد. ifm همچنین سنسورهای القایی را با اتصال کابل ارائه می دهد. اینها اغلب در برنامه های کاربردی با فضای محدود نصب می شوند.

  Summary of Inductive Sensors and Proximity Sensors

  خلاصه ای از سنسورهای القایی و حسگرهای مجاورتی

  In summary, inductive sensors, including proximity sensors, are non-contact devices that use electromagnetic induction to detect the presence of metallic or conductive objects. They offer reliable and durable proximity sensing solutions for a wide range of industrial and automation applications, providing benefits such as non-contact detection, versatility, and suitability for harsh environments. Due to their wide range of possible uses and their reliability, inductive sensors are an important component in modern automation technology and are used in many branches of industry.

  به طور خلاصه، سنسورهای القایی، از جمله حسگرهای مجاورت، دستگاه‌های غیر تماسی هستند که از القای الکترومغناطیسی برای تشخیص وجود اجسام فلزی یا رسانا استفاده می‌کنند. آنها راه حل های قابل اعتماد و بادوام حسگر مجاورتی را برای طیف گسترده ای از کاربردهای صنعتی و اتوماسیون ارائه می دهند و مزایایی مانند تشخیص بدون تماس، تطبیق پذیری و مناسب بودن برای محیط های خشن را ارائه می دهند. سنسورهای القایی با توجه به طیف گسترده ای از کاربردهای ممکن و قابلیت اطمینان آنها جزء مهمی در فناوری اتوماسیون مدرن هستند و در بسیاری از شاخه های صنعت مورد استفاده قرار می گیرند.